Rozširujeme tím

Hľadáme kolegov

OBCHODNÍKOV

z celého Slovenska

Máte chuť pracovať?

Chcete spravodlivý plat?

V tom prípade neváhajte

a kontaktujte nás.

 

046 3811034

ecar@ecar.sk

Diesel Prievidza s.r.o.

Trhová 2 -328

971 01 Prievidza

NOVINKY

arr3Máte vysokú spotrebu? - Máme pre Vás riešenie.Máte vysokú spotrebu? Nemá Váše auto výkon? Mizne Vám z auta nafta? Máme pre Vás... arr3Zriadenie diesel servisuDiesel servis Ako prvý a jediný Vám ponúkame 1/2 partnerstvo vo Vašom novo biznise. My Vám... arr3VeľkoobchodVEĽKOOBCHOD Náhradné diely na všetky osobné a dodávkové vozidlá. Informáciu o cene, dostupnosti a...

TOVAR V AKCII

Vaša cena 720,00 € (21 690,72 Sk)
imgempty do košíka:

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Vaša cena 8,50 € (256,07 Sk)
imgempty do košíka:
Vaša cena 92,00 € (2 771,59 Sk)
imgempty do košíka:
Vaša cena 10,50 € (316,32 Sk)
imgempty do košíka:

KONTAKTY

Diesel Prievidza s.r.o.
Trhová 2-328
971 01 Prievidza
tel: 046 / 38 11 034
ecar@ecar.sk
0911 71 91 91
skype: ecar.sk

» Obchodné podmienky

KÚPNA ZMLUVA

Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomné zmluvné vzťahy ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v úplnom znení a obchodnými zvyklosťami v tejto oblasti obchodnej činnosti .

I.

Predmet

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a kupujúceho odobrať a zaplatiť kúpnu cenu, za podmienok stanovených v tejto zmluve, za predmet plnenia špecifikovaný v bode 2 tohto článku.

2. Predmetom plnenia je dodávka náhradných dielov do automobilov.

II.

Cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim v zmysle aktuálneho cenníka predávajúceho. Kúpna cena je stanovená v EUR a je počas realizovania každej jednotlivej dodávky nemenná.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien predmetu zmluvy v prípade ich úpravy zo strany svojich dodávateľov. O takejto zmene cien je povinný informovať kupujúceho.

3. Lehota splatnosti predfaktúry na tovar je 5 kalendárnych dní odo dňa vystavenia predfaktúry. Po tomto termíne bude predfaktúra stornovaná.

4. Cena neobsahuje dopravné náklady a akékoľvek ďalšie výdaje.

III.

Všeobecné dodacie podmienky

1. Vlastnosti a deklarovanú kvalitu tovaru zaručuje predávajúci.

2. Predávajúci zabezpečí dopravu tovaru.

3. Vlastnícke práva ako aj nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia v sklade.

4. Predávajúci odovzdá s tovarom nasledujúce doklady: faktúru, ktorá je zároveň aj dodacím listom.

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar spravidla do 3 dní, najneskôr však do 5 pracovných dní od akceptácie emailovej, faxovej, resp. telefonickej objednávky. Objednávka bude obsahovať presnú špecifikáciu objednaného tovaru.

6. Doprava objednaného tovaru je bezplatná v štandardnej forme, pre registrovaných zákazníkov.

IV.

Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný v deň dodania tovaru previesť jeho fyzickú kontrolu podľa dodacích listov. V prípade námietok správnosti dodávky, resp. námietok voči zjavným nedostatkom alebo poškodeniam, je povinný tieto neodkladne oznámiť predávajúcemu písomne alebo faxom, najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodávke. V opačnom prípade sa má za to, že dodávka je prijatá bez výhrad.

V.

Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy dvojročnú záručnú lehotu. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, prípadne poškodenie tovaru neodbornou manipuláciou ako aj neodbornou inštaláciou dielu do vozidla.

2. Záruka sa poskytuje len za predpokladu správnej obsluhy predmetu zmluvy pri dodržaní technologického postupu stanoveného výrobcom.

VI.

Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci nie je v omeškaní s dodávkou v prípade:

? ak kupujúci neuhradil predchádzajúce dodávky v lehote splatnosti,

? pôsobenia vyššej moci a len po dobu jej pôsobenia. Za vyššiu moc sa na účely tejto zmluvy považujú okolnosti, ktoré sa zjavia po jej podpísaní ako sú vojna, teroristické akty, štrajk, požiar, záplava a iné okolnosti, ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán a ktoré im znemožňujú načas plniť záväzky prebrané touto zmluvou.

2. Účastníci tejto zmluvy nemôžu previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

3. Všetky práva, záväzky a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.

4. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po odoslaní výpovede. Zásielka s výpoveďou sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.

VII.

Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby jeho Osobné údaje boli Spoločnosťou zhromažďované, archivované a používané ( a to i za pomoci elektronických informačných systémov ) pre účely uľahčenia Objednávky Kupujúceho a účely informovania o nových službách a produktoch Spoločnosti a rozosielaní reklamných materiálov Spoločnosti. Osobné údaje budú sprístupnené iba Spoločnosti jej oprávneným zamestnancom, obchodným zástupcom a zmluvným partnerom, ktorí zaisťujú pre Spoločnosť splnenie záväzkov z Kúpnych zmlúv. Kupujúci berie na vedomie, že tento súhlas s vyššie uvedeným spracovaním jeho osobných údajov je plne dobrovoľný, že mu na požiadanie bude umožnený prístup k takto zhromaždeným Osobným údajom a že je oprávnený od Spoločnosti žiadať prípadne opravu alebo likvidáciu nesprávne alebo neoprávnene spracovaných osobných údajov alebo vysvetlenie ohľadom jeho spracovania. Kupujúci súhlasí taktiež s tým, že mu môže byť ponúkaná /zasielaná marketingová reklama Spoločnosti i prostredníctvom sietí alebo služieb elektronických komunikácií.

2.. Svoj súhlas s vyššie uvedeným spracovaním Osobných údajov je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním e- mailovej správy na adresu ecar@ecar.sk

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci prehlasuje, že si túto zmluvu pred registráciou prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom prejednaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

2. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom registrácie kupujúceho.

3. Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto dohody potvrdil ju kupujúci registráciou do internetového obchodu ecar.sk

 

YWIxMjE